kcc

U als ouders/verzorgers willen er zeker van zijn dat uw kind ten tijden van de opvang niets te kort komt, niet alleen wat betreft verzorging, maar ook wat betreft begrip en aandacht.

Kidsclub ’t Centrum heeft een duidelijke visie op de voorwaarden waar de omgeving en de pedagogische medewerksters in deze omgeving aan moeten voldoen om het kind de benodigde kansen te bieden op een gezonde ontwikkeling.
Voor de ontwikkeling van een kind is naast de individuele aanleg ook de omgeving van belang. De wisselwerking tussen beiden bepaalt de richting waarin het kind zich ontwikkelt.
Voor kinderen die een deel van hun dag bij een opvang verblijven, maakt ook de opvang deel uit van de omgeving.
De opvang en de pedagogische medewerkers spelen een rol in de ontwikkeling van het kind.
Wij nemen onze rol serieus en streven er naar opvang te bieden waarin het kind zich tijdens de opvang goed voelt, zodat het zich op een voor hem/haar natuurlijke manier kan blijven ontwikkelen.
Kidsclub ’t Centrum zet zich dan ook in om voor “haar” kinderen een fijne plek te creëren, waar ze zich thuis voelen, waar zij zich gerespecteerd voelen en waar ze zichzelf kunnen zijn.
De pedagogische medewerksters begeleiden, ondersteunen en stimuleren de kinderen in hun individuele, leeftijd- en/of niveau specifieke ontwikkeling. Daarbij gaat het er om kinderen de mogelijkheid te geven op te groeien tot zelfstandige personen, die voldoende zelfvertrouwen en zelfwaardering hebben en sociaal vaardig zijn.
 
 
Pedagogische uitgangspunten
 
Ieder kind is uniek, heeft zijn/haar eigen behoeften en ontwikkelt zich in een eigen tempo. Onze opvang is gericht op het individuele kind.
De Pedagogische medewerkers van Kidsclub ’t Centrum hebben een begeleidende, verzorgende en ontwikkelende taak. Zij spelen in op de ontwikkeling van het kind en stimuleren de kinderen in hun individuele ontplooiing en behoeften. De binnen ’t Centrum geldende regels en richtlijnen zijn van toepassing op alle kinderen.  Uitgangspunt van ons handelen, blijft steeds het kind en de feitelijke situatie. Ieder kind heeft het recht om zich in zijn/haar eigen tempo te ontwikkelen.
Wij vinden het voor alle kinderen belangrijk om zelfvertrouwen te ontwikkelen en de zelfredzaamheid te stimuleren.
Wij werken, naar ons inzien, vanuit duidelijkheid en heldere regels.
Op deze manier herkennen de kinderen bepaalde gewoontes en regels en weten ze waar ze aan toe zijn.
Onderdeel hiervan is ook het werken met een vaste dagindeling. Dit geeft de kinderen structuur en regelmaat. Door deze regelmaat wordt er een veilig klimaat gecreëerd voor de kinderen en kunnen zij zich optimaal ontwikkelen.
Ondanks deze regels houdt opvoeden ook altijd in; flexibel en met gezond verstand werken. Als iets voor het ene kind goed is, hoeft dat voor het andere kind niet zo te zijn. Opvoeden gaat naar ons inzien om het zoeken van een evenwicht tussen het werken vanuit een principe en het leveren van maatwerk. Kidsclub ’t Centrum streeft er naar een klimaat te creëren waarbij het kind zich veilig en vertrouwt voelt, met plezier wil en kan spelen en zich met zijn/haar eigen persoonlijkheid als uitgangspunt kan ontwikkelen. Om het kind zo de ruimte te geven op te groeien tot een evenwichtig, zelfstandig en uniek persoon met respect voor anderen en zichzelf.
 
 
Huiselijkheid
 
Kidsclub ’t Centrum is huiselijk ingericht. Dit houdt in dat iedere groep een woonkamersfeer heeft. De ruimtes stralen warmte en rust uit. De ruimtes zijn groot en dit geeft de kinderen ook alle ruimte om in te spelen. Er zijn verschillende hoeken waar een kind zich in terug kan trekken.
 
 
Veiligheid
 
Kidsclub ’t Centrum zal voorzien zijn van een complete brandmeldinstallatie. In iedere ruimte hangen rook- en koolmonoxidemelders. De slaapkamers zijn voorzien van brandwerende muren en deuren. Er zijn 5 nooduitgangen die worden aangeduid met een vluchtroute. Er wordt gebruik gemaakt van een ontruimingsplan. Alle medewerkers zijn in het bezit van een kinder EHBO en/of BHV diploma. Deze worden jaarlijks herhaald.
De ruimtes zijn ingericht met speelgoed dat voldoet aan de veiligheidseisen van de Wet Kinderopvang.  Stopcontacten, medicijnen, schoonmaakmiddelen zijn afgesloten voor de kinderen. Wij werken met duidelijke afspraken en regels die staan beschreven in onze huisregels en protocollen. Deze zijn weer na te lezen in de protocollenmappen. Iedere groep is voorzien van een map. Ouders mogen deze mappen te allen tijden inzien.
De GGD voert regelmatig inspecties uit binnen de opvang.
 
 
Professionaliteit en kwaliteit
 
Alle pedagogische medewerksters zijn in het bezit van een diploma met minimaal niveau SPW3. Tevens beschikken alle medewerksters over een
Kinder-EHBO en/of BHV diploma/certificaat.
De pedagogische medewerksters werken op vaste dagen, zodat de kinderen altijd een vast gezicht zien.
Kidsclub ’t Centrum werkt ook met stagiaires en vrijwilligsters, waardoor wij de mogelijkheid hebben om ook individueel met het kind bezig te zijn.
 
 
Kleinschaligheid
 
Kidsclub ’t Centrum is een centrum met kleinschalige groepen. Dit geeft de kinderen meer ruimte en rust om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en ontspannen. Tevens beschikt Kidsclub ’t Centrum over een groot speelterrein waar iedere groep een eigen gedeelte heeft.
 
Indeling groepen:
 
0-2 jaar
Maximaal 8 kinderen per dagdeel
Ruimte: 125m2
2-4 jaar
Maximaal 12 kinderen per dagdeel
De peuterclub (peuteropvang met VVE programma)
Maximaal 12 kinderen per dagdeel
Ruimte: 60m2 (2 ruimtes)
BSO
Maximaal 25 kinderen per dagdeel
Ruimte: 132m2 + diverse speelhoeken
 
Contact met de ouders/verzorgers
 
De Pedagogische medewerksters van Kidsclub ’t Centrum vinden het contact met ouders heel erg belangrijk. In het belang van het kind is een goede communicatie tussen ouders/verzorgers en de pedagogisch medewerkers binnen ons Centrum een pre.
De pedagogisch medewerkers hebben contact met u bij het brengen en halen van uw kind: er wordt gevraagd naar het welzijn van het kind en er worden eventueel wederzijds vragen gesteld. Door middel van schriftjes (voor kinderen van 0 tot 2 jaar) kunt u lezen wat de kinderen per dag hebben gedaan, wat ze hebben gegeten en er worden bijzonderheden in vermeld. Onze website is altijd up to date met veel informatie. Het spreekt voor zich dat u altijd een afspraak met ons kunt maken als u vragen, zorgen of mededelingen hebt.